Formular de informare cu privire la datele cu caracter personal culese la utilizarea portalului de plată al TUIASI

 

            Ați accesat site-ul www.taxe.tuiasi.ro în vederea plății online a unei/unor taxe pentru Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași (denumită în continuare TUIASI).

            Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, cu sediul în municipiul Iași, Bulevardul Dimitrie Mangeron, nr. 67, telefon +40.232.212.326, e-mail [trebuie activat JavaScript-ul pentru a putea vedea adresa de mail], site web www.tuiasi.ro, este operator de date cu caracter personal, calitate în care colectează și prelucrează inclusiv date cu caracter special și categorii de date reglementate special.

            Având în vedere intrarea în vigoare la data de 25.05.2018 a Regulamentului (EU) 679/2016 – Regulamentul general privind protecția datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (denumit în continuare RGPD), dorim să vă informăm[1] cu privire la următoarele aspecte privind modul în care TUIASI aplică și respectă prevederile Regulamentului European invocat.

 1. Scopurile, temeiul juridic și tipurile de date personale prelucrate:
  • În scopul realizării formalităților legate de utilizarea de către dumneavoastră a platformei de plată a taxelor TUIASI și în vederea îndeplinirii obligațiilor legale care ne revin, vor fi prelucrate următoarele categorii de date cu caracter personal:
   • date de identificare (numele, prenume);
   • date de contact (adresa de e-mail);
   • date privind taxele plătite (tipul taxei, suma plătită, data la care s-a efectuat plata);
  • În scopul:
   • corelării unei taxe cu persoana care o plătește
   • stabilirea unui istoric al plăților
 1. Transmiterea datelor către terți

       Datele colectate sunt transmise către euplătesc.ro, gestionată de EuroPayment Services s.r.l. pentru a asigura efectuarea, procesarea, monitorizarea și facturarea corectă a plăților efectuate.

 1. Perioada prelucrării

      Datele personale culese în acest proces vor fi prelucrate, în acord cu scopurile prelucrării precizate anterior, până la momentul finalizării procesului de admitere (începutul anului universitar). După aceasta, datele sunt securizate și stocate în scopul realizării unor statistici interne sau pentru a răspunde unor eventuale auditări.

 1. Drepturile dumneavoastră

      În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 679/2016, dumneavoastră beneficiați de următoarele drepturi: dreptul de acces (aveți dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate și la informații privind mijloacele de prelucrare); dreptul la rectificare (corectarea de către operator a datelor personale incorecte/inexacte); dreptul la opoziție (posibilitatea de a vă opune prelucrării); dreptul de ștergere (dreptul de a solicita ștergerea datelor colectate atunci când nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor în care au fost colectate, atunci când vă retrageți consimțământul și nu există un alt temei juridic pentru prelucrare, atunci când apreciați că datele au fost prelucrate ilegal ori pentru respectarea unei obligații legale); dreptul la restricționarea prelucrării (vă permite să obțineți restricția de procesare a datelor dumneavoastră cu caracter personal în anumite cazuri, de exemplu atunci când apreciați că prelucrarea este ilegală sau contestați acuratețea datelor dumneavoastră cu caracter personal, pentru o perioadă care ne permite să verificăm această acuratețe); dreptul la portabilitatea datelor (vă permite să primiți datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și lizibil, sau să transmiteți aceste date unui alt operator de date).

      Totodată, în situația în care considerați că prelucrarea datelor se face cu încălcarea prevederilor Regulamentului (UE) 679/2016, vă aducem la cunoștință că vă puteți exercita drepturile prin următoarele modalități: trimițând o cerere scrisă, datată și semnată, la adresa: Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, cu sediul în municipiul Iași, Bulevardul Dimitrie Mangeron, nr. 67; prin mesaj transmis la adresa de e-mail [trebuie activat JavaScript-ul pentru a putea vedea adresa de mail] sau sunând la numărul de telefon +40.232.212.326. De asemenea, aveți dreptul de a vă adresa cu o plângere Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (B-dul Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, BUCUREȘTI, telefon: 0318059211, adresă de email: anspdcp@dataprotection.ro).

 1. Măsuri tehnice și organizatorice de protecție a datelor cu caracter personal

      TUIASI a dispus măsuri organizatorice și tehnice de conformare la prevederile Regulamentului (UE) 679/2016, care asigură legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal precum și securitatea acestora. 

 1. Existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri

      În cadrul procesului efectuat în vederea efectuării plăților, TUIASI utilizează procese decizionale automatizate fără a se efectua crearea de profiluri prin prelucrarea datelor cu caracter personal colectate.

 1. Furnizarea datelor cu caracter personal necesare pentru respectarea unei obligații legale a operatorului

      Menționăm că, utilizarea platformei taxe.tuiasi.ro ne obligă să prelucrăm, în cadrul formalităților legate de plata taxelor, categoriile de date cu caracter personal precizate la punctul 1.

      În acest context, în măsura în care nu vă exprimați acordul pentru prelucrarea datelor mai sus menționate, veți fi în imposibilitatea de a utiliza platforma.

 1. Platforma taxe.tuiasi.ro folosește următoarele cookie-uri:

Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal precizate la punctul 7.

Da
Nu

[1] Respectând art. 13 din RGPD